EXTRA LONG
Խեժի և նիկոտինի պարունակություն:
Extra Long Black Խեժ 4 մգ, Նիկոտին 0,4մգ, CO 4մգ
Extra Long White Խեժ 3 մգ, Նիկոտին 0,3 մգ, CO 3 մգ
Դիտել 3D Extra Long Black
X


Դիտել 3D Extra Long White
X
Այլ   տեսակներ