KING SIZE
Խեժի և նիկոտինի պարունակություն:
King Size Black Խեժ 4 մգ, Նիկոտին 0,4 մգ, CO 4 մգ
King Size White Խեժ 3 մգ, Նիկոտին 0,3 մգ, CO 3 մգ
Դիտել 3D King Size Black
X


Դիտել 3D King Size White
X
Այլ   տեսակներ